Đại hội chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025

     Ngày 26/05/2020 Đải hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 nhiệm kỳ IV (2020 -2025).


 

     Tại Đại hội các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là dịp để toàn Đảng bộ tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, chỉ ra những yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới. Giai đoạn 2015 - 2020, Công ty đã có những bước phát triển trên các mặt hoạt động, khẳng định vai trò của mình trong lĩnh vực thi công xây dựng và kinh doanh bất động sản.

 

   

 Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, xây dựng đội ngũ Đảng viên có phẩm chất đạo đức, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ cũng thể hiện rõ được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thông tin duyên hải khẳng định được vai trò của hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam với Nhà nước, với cộng đồng xã hội. Các hoạt động kinh doanh khác đã duy trì được doanh thu và lợi nhuận, phát triển được mọi nguồn lực, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn trong Công ty luôn được giữ vững; các kết quả trên đã đóng góp tích cực cho sự phát triển Công ty một cách bền vững.

      Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phan Thanh Trung -  Chủ tịch Công Đoàn Tổng Công ty đã biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nối số 36 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với những mục tiêu, nhiệm vụ đã được Công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới, đ/c nhấn mạnh Đảng ủy Công ty cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, sáng tạo, xây dựng các kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới; tiếp tục không ngừng đổi mới sáng tạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

 

   

 

    Tiếp theo chương trình, với việc phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty khóa IV gồm 05 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Ngọc Cường– Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty  giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Trong không khí trang trọng với tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, cầu thị và tuân thủ đúng, đủ các quy định đề ra, Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 36 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp . Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội cũng đã bầu ra 03 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty khóa XXIII theo quy định.

 

 

 

 

Liên hệ