Tin trong ngành

Bộ xây dựng trả lời về việc bổ xung chi phí tư vấn giám sát

Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, chi phí tư vấn giám sát tính theo chi phí xây dựng chưa có thuế GTGT trong dự toán gói thầu được duyệt. Tài liệu cung cấp kèm theo hồ sơ yêu cầu tư vấn giám sát của chủ đầu tư có cả quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và quyết định phê duyệt trúng thầu xây lắp, trong đó đấu thầu xây lắp giảm 24% so với dự toán được duyệt.

Chi tiết

Cải tạo chung cư cũ Một nhà hỏng, phá dỡ cả khối

Cụ thể, khoản 3, Điều 5, Chương II, dự thảo Nghị định hướng dẫn trình tự, thủ tục khi thực hiện dự án phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư quy định:

Chi tiết