Cơ cấu tổ chức

  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nọi số 36 thuộc hình thức Công ty cổ phần hoạt động theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

 

 

 

Liên hệ